ජූලි| අගෝස්තු | සැප්තැම්බර් 2022

මහඟු අදහස්

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

පාඩම 1

25 ජුනි - 1 ජූලි

මෙලොව ජීවත් වූ ඥානවන්තම මනුෂ්‍යයා

"රිදී නොව මාගේ ගුරුකමද අනර්ඝ රනට වඩා දැනගැන්මද පිළිගන්න. මක්නිසාද ප්‍රඥාව රතුකැටවලට වඩා හොඳය; ආශාවිය හැකි සියලු දේවල්ද ඊට සමාන නොවේ." (හිතෝපදේශ 8:10, 11)
කටපාඩම් පදය