ජූලි | අගෝස්තු | සැප්තැම්බර් 2022

ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ සමග සියුම් පරීක්ෂණ තුළ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

පාඩම 7

6-12 අගෝස්තු

විනාශ කළ නොහැකි බලාපොරොත්තුව

ශිෂ්‍ය

ඔන්ලයින් සංස්කරණය

පාඩම

දළ සටහන

සිංහල ශුභාරංචි සේවය

වීඩියෝ

Download

PPT/Lesson/Outline