ජූලි | අගෝස්තු | සැප්තැම්බර් 2022

ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ සමග සියුම් පරීක්ෂණ තුළ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

පාඩම 1

25 ජුනි - 1 ජූලි

එඬේරාගේ සියුම් පරීක්ෂණය

ශිෂ්‍ය

ඔන්ලයින් සංස්කරණය

පාඩම

දළ සටහන