जुलाई | भदौ | सेप्टेम्बर २०२२

येशूसँग अग्निपरीक्षामा

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

पाठ ९

अगस्त 20-26

स्तुति र प्रशंसाको जीवन