जुलाई | भदौ | सेप्टेम्बर २०२२

येशूसँग अग्निपरीक्षामा

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

पाठ ५

जुलाई २३-२९

अत्यधिक वा चरम राप