जुलाई | भदौ | सेप्टेम्बर २०२२

येशूसँग अग्निपरीक्षामा

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

पाठ ११

सेप्टेम्बर 3-9

कठोर परीक्षा वा महासंकटमा पर्खेर बस्नु