ກໍລະກົດ| ສິງຫາ | ກັນຍາ 2022

ຜ່ານຄວາມຍາກລໍາບາກກັບພຣະຄຣິດ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ບົດຮຽນທີ 6

ກໍລະກົດ 30-ສິງຫາ 5

ສູ້ກັບດ້ວຍສຸດກໍາລັງຂອງພວກເຮົາ