ກໍລະກົດ| ສິງຫາ | ກັນຍາ 2022

ຜ່ານຄວາມຍາກລໍາບາກກັບພຣະຄຣິດ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ບົດຮຽນທີ 12

ກັນຍາ 10-16

ເມັດພືດທີ່ຕາຍ