ກໍລະກົດ| ສິງຫາ | ກັນຍາ 2022

ຜ່ານຄວາມຍາກລໍາບາກກັບພຣະຄຣິດ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ບົດຮຽນທີ 1

ມິຖຸນາ 25-ກໍລະກົດ 1

ພຣະເຢຊູ, ຜູ້ລ້ຽງຂອງເຮົາ, ຊົງນຳເຮົາ