កក្កដា| សីហា | ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2022

ពព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលគេបានឆ្កាង

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

មេរៀនទី 3

ថ្ងៃទី 9-15 ខែកក្កដា

ទ្រុងបក្សី

សិស្ស

កំណែអនឡាញ (camadventist.org)

សិស្ស

កំណែអនឡាញ (Adventech)