កក្កដា| សីហា | ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2022

ពព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលគេបានឆ្កាង

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

មេរៀនទី 12

ថ្ងៃទី 10-16 ខែកញ្ញា

គ្រាប់ពូជដែលងាប់

សិស្ស

កំណែអនឡាញ (camadventist.org)

សិស្ស

កំណែអនឡាញ (Adventech)