ಜುಲೈ| ಆಗಸ್ಟ್ | ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022

ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಕಠಿಣವಾದ ಸಂಕಟ ಅನುಭವಿಸುವುದು

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ಪಾಠ 13

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17-23

ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎದುರಿಸಿದ ಕಠಿಣ ಪರೀಕ್ಷೆ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿ