જુલાઈ | ઓગસ્ટ | સપ્ટેમ્બર 2022

ખ્રિસ્ત સાથે કસોટીમાં

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

પાઠ 9

ઓગસ્ટ 20-26

ઉપકારસ્તુતિનું જીવન