જુલાઈ | ઓગસ્ટ | સપ્ટેમ્બર 2022

ખ્રિસ્ત સાથે કસોટીમાં

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

પાઠ 1

જૂન 25-જુલાઈ 1

ઘેટાં પાળકની કસોટી