Thaydwan 8

Maliangbw 14-20

Latryan (The promise)

Sabbath Tingzinv

Maliangbw 14

Mi kanit dak khang kathay o: Genesis 22, Hebrew 11:17, Lev 18:21, John 1:1-3, Rom 5:6-8, GENESIS 23-25, Rom 4:1-12.

Ningtow nimei lat langv: Ntaw thu Abraham ganvthaih sih the, khatni Ringhpouc rui kalam kaguay na khou kakhou suaihiamlou khwan e. Genesis 24:1

Nkhamh khou, Ravgwangc tuang latryan thei layna Abraham ganvthaih swguang pui ganv khou sarah kapum nritna kanac akhat puanc khwan the (genesis 21:2, khatni kanah zanc Isaac twna phuaklou the (jao o Gen 21:1-5 ) kum e tiky Abraham khang kanganv tangvmei kiu thu, kanah Isaac ta moriah chyng thu kat khang tatmei, tiky lauziu chic akhat rui kaphan lynna katmei tei e (genesis 22:13). Ravgwangc tuang lungdyng thei layna nang kikta khou rui kandih mei kaguay ta suaihiamlou puni (Genesis 22:17, 18). kikta kiu thu Jisu poubaomei e (Acts13:23). Mi tuang ndauhloumei angakmei pary khou rui dinhmei thu ringcsuangmei lam e.

Tabui puni khou hei ravchap tatmei para kiu thu, Abraham tuang kaikhunh khou Ravguangc tuang latryan tei rui kanuk puni tuang guangnimei ta thay nthan ngam mak ge. Moriah chingc khou ravkhaengmei tangv sarah theic the (Genesis 23) khatni Isaac ni nowkaw mak he. Mi kumhmei lwnlung hei kanuk chuy hakge.

Abraham rui kataan kahou kan the nchummei rui guangcnimei kagan khou chaengzay kan diuh khang. kamei rui Rebekah ta kanac now khang raeng thaomei (Gen 24), kanah mpou kanei nai lou the (Gen 25:21-23), khatni Abraham kamei kahak ni keturah ta kaw datna kanah mpeyna nailou dat the (Gen 25:1-6).

Mi kanik khou, Abraham rui kapanty nganv lou mei lamc kathay puni.

Neihneic

Maliangbw 15

Moriah chyng

Pac o: Genesis 22:1-12, Hebrew 11:17, mi nchanvmei rui kabah akumna lakhang tha? charynmei mung khou rui ravchap tatmei para naibo?

Thaureymei 22 hei kandih khou kauhliangmei latrik akhat the twna Ravguangc lam kathaimei nunc rui hamna ningtingh kathaimei nunc rui sini chak e. kum sini Ravgwangc twmei kabah hei thai lou khangv kungcsih e. mi charynmei maansei ta khaengmei dihriak tihei nthanmei latrik rui nkhamh khou thingclou e (Lev 18:21), Isaac khou rui tigongmei Ravgwangc latrian ta nuh makmei luic e (Gen 15:5).

Kata kaopatmei kabac kiu mihei sukhang rui dai? Tabuizaeng mi kumhmei taanhmei lwan khou kata nchanv bam tuang cho?

Bible tuang riak khou”nchanvmei” (Hebrew khou, nissah) kaneih kak khou kadah mei. mi nchanvmei hei latzan ta champah tuang e. Lungning khou tabui nai cho twmei ta e (deut 8:2 kidah khang Exod 22:12). Tiky nchanvmei khou hei Ravgwangc tuang jaojian nai e twmei tithai nbu lou e (Exod 20:18-20).

Abraham rui Ragwangc khou lwm bammei hei theithangc diugaymei amaanv nuhmei lam salow e. kumsini kamei thu Ravguangc ta lwmpuizaeng rui kalam thai tangh makbam khwan sini taanc ni the twna ding e. kum e thei thu aniu rui how makmei, kalam thay makmei tihei lwmmei kiu ditha?.

Khatni bible khou lwmmei twmei thu aniu twang ngammei langhna tipatmei ta ham e tiky kakhang katpatmei ta de, lwmsi tuang makna (Gen12:1) tiky aniu biu mei ham makge aniu tuang ngammei lungc khou narui lwmna kajaojian lakhang twmei hei.

Abraham rui ryanra ryanriu loumei, kalat piu loumei, gaymei kaipat guay tini, twmei narui kata kanlou ngam makge. Tabuizaeng? kalam thu kakhang lauziu chic akhat ti e khaeng kandiu khang, mih rui dinhmei thu diwgaimei ringcsuangmei hei Jesu khou narui khang de twtuang e.

Abraham rui thaylou ni tuang e jaojian lam, taanv gaymei narui kanlou mei latou khang ham e twmei. tiky Ravguangc rui aniu khyn taanc lou e (Ephes 3:8 kidah o Rome 11:33) kumbam sini Abraham kumcna taancpat khang kage nai e (James 2:2-23).

Moriah chyng khou Abraham khatni Isaac tuang pary rui, nang ram lum le akum khiatna bo?

Gaanhneic

Maliangbw 16

Ravguangc rui tilou puni de (God will provide)

Pac o Gen 22:8, 14, 18, kamei rui tilou puni de samei samei latrian hei akumei luan khou tithung kan bo?kamei rui tabui ti kan bo?

Isaac rui tabui khaeng khang tha twna thanv the, Abraham rui gayhakmei lat daw the. Ravguangc rui lauziunac tilou puni dec twna sa e (Gen 22:8). kum e tiky Hebrew mei tuang latkaeng khou swna “provide (yir’ehlo) kabah hei thanv bammei kaipouc ta sapui tuang e.

Mi tun hei aniu khang lyanloumei thu, Ravguangc kanac mpouh kahak rui aniu paap zaeng khang rui ryanra khaengv na kanhlou nimei chamvraengv lyanlou tuang e.

Pac o: John 1:1-3, Roman 5:5-8. mih puat bam guay rui tabui tithay lou bo khatni Kalvary Kros khou tabui patkan bo? Moriah chyng khou khaeng kanmei tei rui tabui tithay nbu lou bo?

Moriah chyng thangc tei khaeng punimei lauziu chic thingbang rak khou kachei goulouna bammei tei (Gen 22:13) Jesu khristav ta souc lou tuang the. Nkhamh khou Abraham rui Ravguangc nac Jesu khristav ta mih chyng but khou tei how tuang khwan the (Gen 22:14). Khwan akhat chu patmei tei khrista khwan kiu e, aniu pu Abraham rui mi tingmik tei how puni twna neila khwan the (john 8:56).

“Abraham ta Ravguangc rui kanac mpou ta kat khang samei hei kakhou Ravguangc tuang gaichamv lyanlou rey tuang e khatni karam lum ta nchanv tuang e. Kamei rui kanac Mpou maansei nah paapzaeng khang rui katpat na kanlou nimei ta Abraham khou ti chabav lou rey tuang e. Patriarchs and prophets p. 154.

Kalvary cross khou patkanmei tei rui aniu ta tabui tithai lou bo?aniu khyn swna ryanra khaeng lou mei tei rui aniu rui tabui mandaw lou khang nai bo?

Dihneic

Maliangbw 17

Sarah theihmei

Genesis 22:23, khou Rebeka puanhmei lam dincloumei, Isaac khatni Rebeka kanei rui nowpuc swnimei lwan (Gen 24) mi tei kumcna Abraham now Sarah ta theih mbeihmei lam (23), keturah ta kanow khang sudat nimei lam dinclou e (Gen 25:1-4).

Pac o Genesis 23. Sarah ta theih mbeihmei mung tuang pary rui Abraham khou Ravguangc rui nrianloumei tabui gwang tangc kanbo?

Isaac ta Ravguangc khang kat kan puni the twmei khou tei rui Sarah panty hei kabiu keyna theih tuang e twna sa e, kamung akhat chaeng tat lwan akhat khou nchanv khou tei ni sarah ni kajaoh dec kakhou lwmmei mak e (Gen 12:11-13).

 Sarah rui kalam kaguay patkanmei ta thay ngam de, nchum de twmei, sarah twmei ntumei pui hei ramlam kathuic khou kata kalungning sukatuakc lou e thei reirei bam ngam makmei pui akhat the (kidah khang Gen 16:3-5, Gen 18:15, 21:9, 10). sarah rui bam mak khou, kamung kalam kathui khou kamei kajao kumc tanv tanv khwan e. Sarah tuang ganvthaih keymei lwanri lam satow lou e (23:1) kumlana Abraham guang ganvthaih keymei panty parykhou Sarah ta ni satow lou e.

 OT khou ntumei pangc khou kapanty tingkwm hyloumei sarahn rana de, sarah tuang theihmei lam khang suangc sini katuang theih mbeih lounimei bam liu nimei lam rui hygeic e kumlana nrianlou mei ramc ta kingriang tinailou e.

 Nthan thiakna kanaan kandih khou sarah theic lou the (Gen 23:2). Abraham tuang kaikhwang khou sarah hei theic reyliangmei the, kumna kata nrianloumei kandih khou mbeihlou the. Abraham hei ngginpu akhat kumc bam khwan e (Gen 23:4). Abraham hei theiclou nimei bam khang ta kalung geih mak khwan e, tiky tingsaengjaeng lunglou nimei bam khang ta phu khwan e.

Pac o genes 23:6 Abraham tuang gaymei pary rui aniu khang tabui salou bo? Ravguangc rui kata sinsw bammei hei?

Tingsanneic

Maliangbw 18

Isaac now khang

Genesis 24. Sarah’s theic tangmei tangv Isaac now suanhmei lam salou mei. kahriang naimei pary kaneih e.

Pac o 24. Tabuijaeng Abraham rui kanah Isaac now khang Kanaanmei luc ta lajih tuang cho?

Ravguangc rui kakikta tah nrianhlou mei kandic khou tei tilungc lou puni twna latryan swloumei thei layna, kanac Isaac tani nrianhloumei kandic paeng thangc tilungc nii makge, kanow ta theih mbeihlou nimei bamv khang liu khwan e (Gen 24:7). isaac rui kakhampui rebeka ta kapui sarah theic tang kan khou katuang pheykai khou duang guang khou tei rebeka rui Isaac ta swmgay lou khuan e. Mi hei rui dinhmei thu Isaac hei kapui theic kan pu khou kalungning peina khang bak khwan e twmei thay e (Gen 24:67).

Mih pary khou ravsuai peina nai e, ravsuai tei dawni dawlou khuan e. Ravguangc rui heidi kam maansei nac ta kadanh lou e. Abraham khou rui kahou na Ravguangc rui syanding peina swlou khwan e, tingpuk kandih sinmei Racguangc e twmei latkaeng ruina (Gen 24:3), Rvaguangc hei damvpouc e twmei Abraham rui thayrey khuan e (Gen 1:1, Gen 14:19). Aniu ta Guloumeipu hei ni Abraham kittah khou rui guang tuang nge.

Tingkauh thu bammei Ravguangc khatni katuang banchra khou satow loumei (Gen 24:7)kamei ta suluai nimei thaek khou rui kanvloumei banchra ta satow lou e (Gen 22:11). Isaac rui nowsuan nimei gan khou ni tingpuk kandih ta sinbam mei Racguangc rui khatni kata kanlou kanmei banchra tei rui jailou puni.

Abraham ndauh pat the, kume tiky ntumei rui thu Ravguangc rui kaw bammei khwan chulou khang kachaeng mak e, Raguang hei ngam naimei pu de tiky gaankhat na ta sini chatan su makge. kume tikyRavguangc rui kasiam lou khuan e, Eliezer thei Rebeka rui gong kan diu khang chamraeng lou the, kamei rui gong gi e tei gong mak khang kachaeng peina nai de kalam thu Rvaguangc rui gaanv khat nata sini chatanh su makge. aniu rui ning mei khou nah ningtha suna tat bam sini sukasi lou makge, aniu rui nah mei pingmei chwn rana khou khatni nyngtha khou na tat tisini kamei rui jianloumei khatni karamv gai tei rui nkhamhmei swna tinai lou e.

Raguang rui ning makmei khou tat bam tisini kamei rui swmgai lou bam mei hei akumh tina cho? Daniel 2 khou dinkasuakc lou mei kumcna ngachapv o aniu rana tani?

Baanzaneic

Maliangbw 19

Abraham now khang

Pac o 24:67-25:8. Abraham panty khou nkhamhmeih mung pat bammei hei tabui kabah cho?

Sarah theic kanmei tangv Abraham kanou kaw dat khwan e. Isaac kumcna kamei ni sarah theihmei khou tei swmlou e. ganvthaih keymei lunging khou hei sarah ta ningtowna hou nthan thiak thiak khuan e.

Kum e tiky kanou kathanc lam khou dincthan lou makge. Keturah twmei pui hei Hagar khuang dec twna gansaekc rui sa e, twmei thu Keturah rui puanhmei nac lev Hagar rui puanhmei nac hei bam chamc khuan e, Keturah zanc salou mak ge. thay tangh makge. Sara nac langv tuang Ravchap tuang luanv khou kabiuh kasi mak khang twna Hagar nac ta baihthangc diuganc lou kumcna Ketura nac tani diuganc lou bam nuh e.

Abraham rui Isaac khang tii nimei dam guay tilou ngam the (Gen:25:5). Laemvnow na guay khang ni kaipat tilou the (Gen 25:6). Hagar hei laemvnow swkan kumcna keturah hei ni laemvnow swmei thaek khou bam the. Sarah ta ningtow patmei rui baicnahmei ganvsaekc tipat lou e keturah khatni Hagar ta kao bam khuan sini.

Gen 25:1-4, 12:18 kahauhak mei nai e, Ishmael rui puanhmei nac guay riang nai e, khatni Abraham lev kturah rui puanmei nac janc ni nai e. Ravguangc tuang latryan Abraham khou swlou mei thei layna Abraham lev keturah kanei nac hei mpou charukge, khatni baihmei pui nac nei rui Isaac lev Ishmael.

Kaneihmei kaikhunh riangluai rui Ishmael khou ruina kaikhuangv aruna kaneih (Gen 17:20), Jacob khou patkan kumcna (Gen 35:22-26). Kum e tiky Ravguangc rui dinckasuakclou mei kikta thu Isaac de Ismael ham e. Nthanmei lairik rui dincthan thiak lou e.

Abraham tuang theih mbeihmei rui dinclou e, Ravguangc tuang suaihiam hei padik e kaikhunh riangluai meikhang (Gen 25:7-11). Ravguangc rui latryan swlou e nang hei panty lungsing nah theic puni twna (Gen 15:15) khatni tingkwm ntangh puni (Eccles 6:3).

Nkhamhmei khou Abraham nthui puizaeng rui Ravguangc rui latryan khou suaihiam padik lou the nthanmei latrik khou kauhliang mei lwmmei panty khou kidaah nuhmei the, lwmmei paan na rui ringcsuang mei lakhang latding kaguang gan khou (Rom 4:1-12).

Kachaekc Neic

Maliangbw 20

Kakhanh mbumei: Abraham khou Ravguangc rui patnimei tuang mung guay kaphianh nchamc e kalam thu kamei hei kadath datmei mbumei amuc e (Gen 18:17). Ravguangc rui kalung khou gutna kanah mpou khaeng louna ringcsuang mei tilounimei lamv tithay lou khuan e.

 “Isaac hei Ravguangc rui kasing chaklou mei nac e, kandih mei paap khang akhaeng lou khang. Ravguangc rui maansei khang ringcsuangmei gaichamv tining chingkhiuh lou e. karam lum tani nchanv tuang e, kamei rui njianmei Isaac ta swluai khang Ravguangc rui neih khuan e. Abraham rui ryanra ryanriu pingmei zinghmei ariu khuan e, mih bowkey bammei kandih tihei thuakpatlou nimei lam khang rui. katuang chabahmei rui kamei thay khuan e, charynmei kauhliang singhmei Racguangc rui kanac Mpouh diuguang na maan bammei mansei nac guay ta kuaklou nimei ta. Abraham lungning ryanra kanmei lev kanac mpou ta Ravguangc rui akhaengc khang latpiu kanmei le nchamcme. ” ELLEN G. WHITE, Testimonies for the church, vol, p, 369.

 “Abraham hei ganvthaih key the, theic jaic puni the ;kum bam sini thei thangc lungcbam nimei nunc guay khang latryan akhat thu taanc tangc lou nii khuan e. isaac kanou kao mak he, kum sini kata Ravguangc rui kadah lou e, latyian latdan nthukna piu nthuih bam khangc, khatni kadah patlou mei kikta guay tuang puh swna bam kandiu khang. Kanaan mei kikta nunc thu rahmaengc kalum the Ravguangc rui kahmaansei nac nunc lev na nowkaw mak khang sa the, kum mak ge tei Rvguangc ta thay makmei nunc kumc tat kan puni e. Abraham lungning khou hei kanac now khang phulou khang twmei e, kum mak ge thei Ravguang c khou rui tat duh tat kan puni e … Isaac hei kapu ta lwmmei mei nac e, kapuh tuang chwnh khou tei Ravguangc bam e twmei kamei thay e” -ELLEN G. WHITE Patriarch and prophets, p. 171.