Thaydwan 7

Maliangbw 7-13

Abraham khou swloumei latryan

Sabbath Tingzinv

Maliangbw 7

Mi kanit dak khou kathai khang pac lou o: Gen 15-19:29; Rom 4:3,4,9,22; Rom 4:11; Rom 9:9; Amos 4:11.

Ningtownimei lat langv: “tiky Abraham rui daw the “‘ kaipou Ravgwangc,nang akhang tabui tini na cho, ai anac maek e twmei nang how the. Atampy laa nimei kiu Damascusmei Eliazer hei di the?’” Thaureymei 15:2

Thaureymei 15 khou, kadun sumei ganv, mikiu thu Ravgwangc rui latryan tuang kabi swmei tei Abraham khou dinclou the. Noah khou latryan swmei tangv, Abraham khou latryan swmei tei rui kanei swmei latryan e.

Noah tuang latryan tei kumc na Abraham tuang latryan khou heini baihmei zaat nunc ta ni kapip khwan e, kabi swna sa pukhou, Abraham khou swlou mei latryan hei mansei kaguay na khou tiimei tingsaengzaeng latryan tei e (Gen 17:7, Heb 13:20).

Abraham panty khou lungriu kanmei hei nuihmei khatni pingmei rui padik khwan e. Abram ping e (Gen 15:1) sarah ni (18:15) khatni Hagar (Gen21:17). Abram nuihmei (Gen 17:17); Sarah (Gen18:12), khatni Ishmael ni (Gen 21:9). Mi latrik buk guay khou hei mansei swmei tuang lungh townuanghmei khatni lwmhmei lam rui padik e. meicsimei sodommei nunc ringcbam khang Abram rui ningthuk kanmei; sarah, Hagar khatni Lot kaniu ta kadanna nkhavloumei; khatni kamei rui ngginmei ganthumh ta laalou chuymei (Gen18:2-6).

Mi tuang latlangv khou Abram, mi zanphuak kabah kiu thu chingkhiumei kheiliak phungmei khatni chakhuanglwn phungmei tupui kabac e tiky mi zanphuak khou tei rui kalaic na Abraham, mi kabac kiu thu “ zaatc mpeyna pu” (Gen 17:5). Kandi kapum khou Ravgwangc rui taanclouni mei chamvraeng hei Abraham khou swlou mei latryan paan rui mikhou rui nbuna how e.

Mi kanit twang thaydwan hei kathailana Sabbath khang chamvraeng bam kho

Neihneic

Maliangbw 8

Abraham tuang lwmmei

Genesis 15:1-21 khatni Romans 4:3,4,9,22 hei pac o. Lwmna ringhmei twmei lam khou Abram rui akumh lungclyan lou bo? Ravgwangc rui Abram ta tiitaanc patlou kanmei ravkhaengmei tuang kathuk tei tabui cho?

Katampy laanimei khang rui lungh kadanna bam khou (Gen 15:1-3) nang khou rui nah mpouh akhat chapat puni de twna Ravgwangc rui salou khwan e (Gen 15:4). Mi tuang latlwan kahak tei piuna muhzwng Nathan rui ni theithangc guang nimei Messiah Guangc lam salou khwan e (2sam 7:12). Nah mpouh phangc puni twna Abram khou dinc kaluaih lou dat he “ kumna Ravgwangc ta kamei lwmthe” (Gen 15:6) kalam thu Ravgwangc latryan guang thung khang ravchap tat puipaan khou rui ham e tiky Ravgwangc banc khou de twmei kamei thay khwan the (Gen 15;6 khatni Rom 4:5,6 hei kida na zauc o).

Mi ganv khou tei mi tuang latbamv hei kadath datmei sw bam khwan e, kalam thu reynungh Egyptmei ravning khou thu gaytaanv hei rui kaniu rui lwmmei ravpui Maat tuang ravchaptat mei lwnlung khou kidana maansei ta latzan sw khwan e, mi tuang kabah duina saa pukhou, “nangringhbamv nang rui ntaanv nina dec twtuang e.”

 Abram khou Ravgwangc rui thouhswmei mung kasiam thaolou khwan the. Mituang thouhmung tuang nthukmei kabac kiu thu aniw paapzaeng khrista guang theiclou nimei dinmei maengc e. mansei rui guloumei latowmei hei zaozian paan rui e mikiu Ravgwangc tuang ravchaptatmei kaipat kiu e, thouhswmei mung rui dinhmei maengc the. Tiky kadai swna mi tuang nkunmei mung hei rui Abram khou nkunmei latdinv nai khwan e. ravkhaeng zanc ta Laengkiha rui keyna tu bam e (Gen 15:9-11) mi kabakiu thu Abram kitaa guay rui tingkwm phaypadeih ham e thei kin padeih bangh swna ryanra akhaeng puni (Gen 15:13) (Gen 15:16) tiky kin padeih tangv kiu thu Abram kitaa guay rui mibamv khou ngalanc guang dat puni (Gen 15:16).

Ravkhaeng luaizaic ni khou kadyng na khou kadath dat mei how khwan e: “khouringh mbaeng lou bammei kanei kak khou Maibwang chuangc bammei mairam tatpat khwan the”. (Gen 15:17) mi charinmei kadath datmei lyanlou mei kabac kiu thu Ravgwangc rui suaimakna kalatryan ta tiguang thung lou na Abram kitaa guay mi kandi khou guang lungc puni twmei e (Gen 15:18).

Nrianhloumei kandic ramvrei, “‘Egypt tuang duithuak khou rui na Euphrates duibaek nganv’ ”(Gen15:18) mi hei rui Eden pikuan tuang ramvrei ta tining towlou e (Gen 2:13,14) kumpuizaeng rui mi dinckasuaklou mei rui nchinmei hei Israelmei na nunc lungc nipui kandic lam na ham e. Tiky Abraham kitaa guay rui Kanaan kandic guang lungmei hei rui nkhamhmei ganv khou Ravgwangc nanunc Eden pikuan khou guang handat ni mei ta nchin lou khwan e.

Khrista tuang ravchaptatmei hei aniu khang akhatna mei lwmgaymei dithe twna aniw akumhna kakhou na lunghgut na lungc ncham ni cho? tabui sw pukhang ning bo aniw ranvna gaytan ta chakna lungpui ganv khou?

Gaanhneic

Maliangbw 9

Abraham tuang lwmsimei guay

Genesis 16:1-16 hei pac o. Ravgwangc rui kakhou latryan sulou khwan sini Abram rui Hagar le lungc kariu khang lunghding lamei tuang kabac tabui cho? Akumhna mi ntumei kanei rui lwmmei kazaat kanei lyan lou cho?

Abram rui lwmsimei ganv khou (Gen15:2) suai makna nah mpouh phang puni de twna Ravgwangc rui nthanthiak na dinclou khwan e. Tingkwm geicsih mei tangv, Abram nah phang mak bam khwan dihe. Ravgwangc rui asaanh makmei hukhou na tei tancna dinckasuak lou tisini Abram tuang lwmmei hei nsuan key dat bam khwan e: Sarai khou rui nah mpouh phang puni de twmei tei kamei lwm dat mak bam khwan the. Guangtangc nitu ham the twna ning lana Sarai ruina reynung anamei neipat (ancient near east) biak thangc taanc tatnahmei mikiu thu mei phaanlynmei. Sarai bangcpui Hargar tihei mituang taancpat khang sw lou the. Mithiak hei gayna tatkey de. Kadatdik dikna, Ravgwangc latryan guay khou lwmlou mei suangc mansei tuang taanhthiak rui gaykumcna ning khwan the.

Abram khatni Sarai kanei kaikhunh riangluaic pary rui theidouc Adam khatni Eve kanei Eden Pikuan khou lunghmei pary tei kumc howlou dat khwan e. mi puatbam kanei khou nchamcmei geicsih nai e (Eve kumcna Sarai hei nsa nsum bam makmei; Adam kumcna Abram ni saa samei nuhlou rapmei) khatni (“meikai latkhwan chu mei,” “ lamei” khatni “ timei”). Mi nchamcmei pary kanei rui dinhmei mi kummei tandwan guay Ravgwangc rui nuhmakmei lyan tuang e.

Apostle paul rui zaozian khatni taanv tuang lam khou dinclou khang rui mi pary ta zay champa na salou e (Gal 4:23-26). Mi pari kaneimei tuang taanvthai hei nchamc e: Ravgwangc rui ningmei khou hamna maansei rui taanvguang mei swanhei thu hungthangc katuakcmei azu phungc guang e. taanckey kanmei taanhdwan kaguay khou tei Ravgwangc kazaoh kanmak e. Sarai rui Ravgwangc tuang lamthu sa e tiky Kakhou khat sini kachuc mak e; Ravgwangc ruini kanei khou tei kachu lou mak e. kahuthangcmei latrik buk khou Ravgwangc kazaohmei geicsihna howmei tangv ntao Ravgwangc kazaoh mak e twmei howpui ganv khou kadath dat mei tuang nai e.

Ravgwangc rui Hagar ta ariu e tiky mi tei kamei Abram kai patlouna tatmei tangv e. Mi lwmmak daek khou ariu mei rui nchinmei hei mansei rui Ravgwangc kazaoh makna taanh khang karamc bam tisini kamei kazao bam de twmei lyan lou tuang e. (Genesis 16:7)“Ringpouc tuang baanchara” twna samei hei kabam azuh khou KAIPOU YAWAH twna thaylou khwan e(zaoclou nu e Gen 18:1, 13,22). Ntao hei thu Ravgwangc rui Hagar ta ariu lou na nang na mpou “ISHMAEL” puanc puni the twna sa ndauhlou khwan the, mi zanphuak kabac kiu thu Ravgwangc rui chulou e twmei e (Gen16:11). Kadath dik dikna, mi pary, chuloumei (shama) twmei latbamv khou luai lou khwanmei hei rui, reynungh Abram rui Sarai lat chuloumei(shama) khou tei tining towlou dat khwan e Gen16:2).

Abram rui lwmmei mak kanmei teikumc aniu ni lwmmei mak key khang Heidi chiw bammei akum tina cho?

Dihneic

Maliangbw 10

Abraham latryan tuang madan

Genesis 17:1-19 khatni Romans 4:11 hei pac o. Gihruamhmei chapriak hei rui bumaengh tuang khatni theithangc guang nimei khang tabui dincloumei kathuk nai tucho?

Tat kanmei pary khou Abram tuang lwmmei mak kanmei tei rui bumaengh chaenglwan khou Ravgwangc lev tat nchamcmei khou phaysuy key kan e (Gen16). Mi ganv khou tei Ravgwangc rui reihrei bam khwan e. Ntao reymei swna Ravgwangc rui Abram ta kachuc dat khwan the. Ravgwangc rui Abram ta alamlou datna kakhou latryan swlou kanmei bamv thangc tei duang guang loudat khwan e. (Gen 15:18)

 kum khwan sini ntao Ravgwangc rui kakhou latryan tuang madan tilou the. Gihruamhmei tuang kabac hei tabui cho twna scholar guay rui kaphian khwan e, kalamthu gihruammei chapriak khou zei keymei ni kazao puizaeng rui (zaolou nu e Exo. 4:25) ravkhaengmei chapriak khou rui ni kathuk tei thaylou nu e, mikiu thu ravchaptatmei kheiliak swna kata chaklou the twmei kabac e (kidana zaolou o Rom. 4:11)

Mi gihruamhmei rui kathuk tinai mbulou mei latryan hei rui ni reyliangmei swna Messiah lungc guang lou nimei lam dinkasuakc loumei khou zaylou datre (Gen. 17:7 lev Gen 3:15 kidana pac o). Mi nchamcmei puatbamv kanei rui dincloumei kiuthu Ravgwangc rui latryan swlou mei hei Abram zeiriang khou mban pumc swna guang puanclou mei na khang ham e; tiky mbaan kandi khou lungc bammei kapumh na khang bumaeng tuang ringhbamv latryan ni kazauh e. kumna mi “Tingsaengzaeng latryan” (Gen 17:7) rui dinmei hei Messiah tuang taanv mikiu thu khrista rui khaenglou mei ta akhang ding the twna lwmlou mei kaguay khang ringcsuangmei panty suai mak khe (Rom. 6:23 khatni Titus 1:2 kidana pac o).

 Neihla liangmei kiu thu, mi guangnimei tingsaengzaeng latryan hei Abram khatni sarai kaneih zanc kalaimei khou nai e. Abram khatni Sarai twmei zanc kabac hei thu ntao tao lungc bammei lwnlung khou na dinc e. Abram twmei kabac kiu “ kaoliangmei pu” khatni Sarai “atwang liammav” (Abram rana tuang liammav) kaneih zanc “Abraham” khatni “Sarah” twmei kabac thu huthangc lungguang nimei ta dinh tuange: Abraham twmei kabac kiu thu “ Zaatc npeina pu” khatni Sarah twmei rui “ Liammavpui” (meiguay na pui). Nchamcmei khou tiky kadath dik dik mei thiak, Isaac twmei kabah hei (“kamei nuic puni”) Abraham nuihmei ta tining tow lou datmei (reiliangmei swna nuihmei ta bible khou satow lou mei, (Gen. 17:17); lwm makmei ramnui hamh e thei angakmei ramnui ni bam nu e. tabui bui bam puni, Kaipou rui nthanna dincloumei latryan khou tei lwmlou khwan sini Abraham rui karam lwm lungc ndao pat khang ranvna karamc guang khwan e.

Aniw rui lwmlou mei khou tei lwm loudat ngam makmei ganv Abraham khou kumc guang pui ganv khou akumhna aniw ram lwm hei tangkhyn key mak khang ncha niona cho? lwmsimei kagan azuh guang puhsini nthaek makna lwmmei hei adih nthuk tucho?

Tingsanneic

Maliangbw 11

Nrianhloumei nah mpouh

Gihruamhmei Ishmael ranna ham mak e, tiky Abraham kaikhun khou lungc bammei nggaanmei nac kaguay rui gihruamc khwan e(Gen17:23-27). Kol, “kaguayna,” “kathuic,” twmei latkaeng hei kaluaihna saliang padeih e(Gen 17:23,27). Kaguayna kazao dec twmei ta nuh makna Ravgwangc rui Abraham khou guang na nrianhlou mei nac mpouh “Isaac” suai makna puanc puni dew twna salou khwan e.

Genesis 18:1-15 khatni Rom 9:9 hei pac o. Abraham rui ngginmei guay ta lalou thaymei hei rui aniu khang tabui nchamlou tuang naibo? Abraham rui nggin ta lalou thaymei ta Ravgwangc tuang mundao khou nang akumhna kalam dinc ne?

Abraham rui ngginmei guay pangc khou Ravgwangc kazao tikum sw bam sini, ngginmei guay tei zaothaiy rey bam cho twmei nthanna thay mak e (Heb 13:2),. Kalaan neihding khou pheykai kaimun khou kamei dungc bam khwan e (Gen 18:1)sipung dic khou ngginmei pang tat tat ruan mak e kumpuizaeng rui kamei kaniw ta ariu khang kahaw nbu ranv khwan e. Abraham katingkwm 99 tangc khwan sini kaniw ta ariw khang pakpat khwan e(Gen 18:2). Meiniw pangc khou tei Adonai, “ Akaipou” twna kao khwan e(Gen 18:3). Mi tei Ravgwangc ta chakhwang swmei zanc e(Gen.20:4, Exo.15:17). Kamei rui katum kaluak na tuzangv khang chamvraeng the(Gen.18:6,7). Kumna kaniw daeng khou dingna kaniw khang kage naimei siamruai swlou khang ding bam khwan e (Gen.18:8).

Abraham rui tingkauh ngginmei nunc ta laloumei rui ngginmei ta lalou thay khang katiu lou mei sw khwan e (Heb 13:2) kaling sa pukhou, chakhwang swthaymei Abraham lwnlung hei rui ngginmei ta akumhna lalou na lungc ni cho twmei dinclou khwan e. zaothay makmei ngginmei khat ta chakhuang swna kadanlou mei hei gaymei taanv na ham e. Mi hei Ravchap tuang taanvdwan e twna Bible rui dinclou khwan e, Ravgwangc kahak ta sw tukumc(Matt.25:35-40 kidana zao o) kadatdik na, Ravgwangc hei ginkic phaypamc thaymeipu swna howmei khyn khang ndapc tarimei lungcsi ryanra mei ngginmei swna how geic ran e.

Khatbiak thu sadat pukhou, Ravgwangc maansei pangc khou guang mei hei rui Kazaozian khatni karam nzian maansei swmei khang naimei lwnlung dinh tuang e. Mi Ravgwangc guanglou mei hei rui khrista tingkauh kai mpatlou na khatni maansei pamv tangcnuh khang rui maansei bangc swlou nimei ta lwmgaymei din tuang e(Phil.2:7,8). Ravgwangc guangmei hei rui katuang latryan hei suaimak khe twmei lyan tuang e(Gen.18:10). sarah rui kagaan thei khou dup bammei ta nganna Ravgwangc rui how e(Gen.18:10) khatni kalung khou makumh bammei ta nganv na thay e(Gen.18:12). Sarah nuihmei ta Ravgwangc thay e, kumna mi “nuihmei” twmei latkaeng hei Ravgwangc tuang nkhammei lat khwan e. sarah rui lwm makmei khou Ravgwangc rui kalat tithung lou pui bamv sw puni the.

Mi latbam khou kakhan dat zaoc o “Ravgwangc hei ginkic phaypamc thaymeipu swna howmei khyn khang ndaapc tarimei ngginpu swna how nbu ranv khwan e.” Akumhna mi tuang ninglwan hei aniu ningtow tanh tan bam khang kage nai tu cho?

Baanzaneic

Maliangbw 12

Lot Sodom khou

Genesis 18:16-19;29 pac o. tabui swna Abraham tuang dinckasuakcmei taanvdwan hei rui Lot khang taanc lou nipui thouc tikalaih kan tucho?

Abraham suai makna nah mpouh phang puni the twna latryan su kaluai loudat khwan the. Tiky, mi tuang gaychamv khou tei neila bammei phaan, Lot rui Sodom khou sansimei ariu punimei khang Ravguangc khou alam lou bam khwan e. Abraham hei Ravgwangc kachwndao loumei Muhzung na ham e; tiky paapcmei khang sa nkhavlou thaymei pu ni khwan e. Hebrew mei latzwan (phrase)khou “Kaipouc mah khou dingmei” (Gen.18:22) twmei kiu huayney mei ta sa tuange.

Abraham kachaibungc nac Lot rui lungc bammei kaidai Sodom ta kanlou khang Ravgwangc mah khou baocna guang ding khwan e. gaanv 50 khou rui gaanv 10 nganv khang ding khwan e, Ravgwangc rui Sodom kaidai khou mei gaanv 10 na sini ravchap tatmei nai e thei kanlou ni tuang khwan e.

Kauh Baanchara kanei rui Lot ta kakhim lou (warning) khang guang khou tabui sw kan bo twmei, pary ta pahmei kaguay rui thay the (Gen.19:1-10),Mi kaidai khou tei lungc bammei maansei kaguay adi kamh si cho twmei how the. Kaling na mi kaidai khatni lungc nkuay bammei kandic guay hei meicsimei kandi nunc khwan e; heitei kum tina nkhamv khou Ravgwangc rui swmut kan twang e (Gen 15:16)

“ Ntao thu Sodom khang nkhamhmei zingbangc tei guang the. Paapc khou lunghgut bammei kaidai ruc khou khwm khanghmei muangc rui gumliam khwan the. Tiky lungc bammei maansei guay rui thu thay mak e. Swkasic khang thouc guangmei Baanchara kanei rui kaidai tei ana guang bam sini maansei guay lungc khou thu lungcgay chingkhiumei, amanvmei khou lunghgut bam geic khwan e. Mi nkhamhmei tingmik tei ni kalwnlung tingmik kumc muai de. Giuga makmei khatni zianmei rui padicmei tyngzin tei guang the. Kida khang makmei haugay kanmei nzaengdic tei keykan nimei tyngzinv neicriw rui souclou bam khwan the. Tyngzinv nchurih rimei rui kaidai khou lungc bammei guay ta kaupat na, neihla amanvmei phuna maansei guay tatpat tatgut na bam geic khwan the.” Ellen G. White, Patriachs and prophets,pp.157,158.

Nkhamh khou Ravgwangc rui Lot, kanou khatni kanac lupui kanei na ta kanlou khwan e(Gen.19:15), gaanv 10 tuang kapaeksini tanghmak khwan the. Kalucganpu guay Lot lat ta thouhsw lou makmei guay kaidai khou tei bam duc kan khwan the. (Gen.19:14)

Mi haugay kanmei kaidai tei swmut kan the. Hebrew mei verb hafakh, “sw bowmei”(overthrow) twmei kasing geicsih na mi latrik buk khou hy lou e(Gen. 19:21,25,29). Sodom ta swmut kanmei thiak tihow pat lou tuang e(Deut.29:23, Amos 4:11). Mi tuang kabah kiu thu kaidai tihei “ sw kadat kadaeng lou the.” Duidai rui kandih damclou reynungc kumc ti kadat kadaeng lou tukumc(Gen.6:7), Sodom ta sw kasicmei hei Eden pikuan ta hanguang loudat kumh tuang e (Gen 13:10). Sodom ta swmut kanmei hei rui hu kasuakcna n khamh khou kandih ta swmut nimei dinc lou tuang e (Jude7).

Kachaekc Neic

Maliangbw 13

Kakhanv Nbumei: Ellen G. White rui himei, Patriachs and Prophets khou“Latryan khatni Latdan,” pp. 370-373,

Abraham rui khaengthayna khatni mpat makna Sodom meiguay khyn swna Ravgwangc khou huay kanmei (Gen. 18:22-23) tei rui paapc khou keylou bammei guay khang huayney lou thay khang katiu loumei tisw khang e, kaniw tuang lwnlung hei lwmgay khang maekmei khou key lou bam khwan sini. Nburanvna, Abraham katwn tancna neymei khou Ravgwangc rui lunghgutna mwndau loumei hei rui, khatni ravchaptatmei gaanv “ruh” na zaeng rui kapumv ta kuaklou ngammei lunghchwn hei “kalaic nthan thiak patmei”(revolutionary) thiakriak di the twna Gerhard Hasel rui salou e:

“Reynungc thu kakhwai maekmei maansei ta sini kamei duangc bammei kapam tei kakhwai nai tithei mat tikhap kazauh khwan e tiky mi reynungc tuang lwnlung khou tei rui kadatdik dik na ramkhat kathanc khou gwanlih pat lou khwan the: Ravchaptatmei ganvsaekc bam kazau lou mei paan rui kapwm ta kanlou numei kachaeng naimei……. Mikiu thu ravchaptatmei ganvsaekc zaeng khang Yahweh rui meicsimei kaidai kapum ta kuaklou nuh e. Mi tuang latbamv hei maansei peina ringcbam khang taanv taahmei Yahweh bangcpu tuang dinckasuak lou mei khou nbu ranvna how e.’” ____ Gerhard F. Hasel, The Remnant: The History and Theology of the Remnant Idea From Genesis to Isaiah, 3rd edition (Berrien Springs, MI: Andrew University Press, 1980), pp. 150,151.

“aniw daeng lungc nkuay bammei bwmaengh guay heini duakdat ngam lakmei meicping meirouhmei Sodom khou keylou kanmei kumhmei chaeng khou tat keyna bam geic the. Tingmik kathui maansei ganvsaekc khang thu zauzian nbangh louna bam the. Khuangsing pum mansei gansaekc ruini zauzian haemv tanghmei paengc thangc tat twan na bam the. Tiky paapcmei guay rui lunghlaicna maansuangmei chaeng khou rui duak pat khang kakhimloumei khatni zaenghuaymei khwan guay thu tabui thangc cho? Theihmei khou rui zayduak lounimei baanc guay thu tabui thang cho? kaniw guay khang tei rui Ravgwangc mah khou guangna lwmmei tangkhyn keymei makna niamna huay bammei guay kiu thu tabui thangc? Abraham khou naimei lungning tei Khrista lungning e. Ravgwangc nac Mpouh kahak hei ni paapcmei khang sa khavloumeipu e. thuakpatlou khang kamanv khangclou meipu rui bwmaengh tuang manv tei thay e.” ___Ellen G. White, Patriarchs and Prophets, p.140..

Kathai nchamc nimei lathanv guay:

  1. Muangsingc khatni gihruamhmei kaneih na ta “Latryan tuang madan” twna kau khwan e. Mi latryan kanei tuang nchamcmei khatni nchamc makmei tabui tei cho?
  2. Ravgwangc rui kawlou, khatni Latdyng Thanv khou lwmmei paan rui ringhmei twna zaychampa na salou bam khwan sini Abraham kagan azuh khou bowna lungc khwan e. Abraham tuang lunghlwan pary khou rui aniu khang lalou nuhmei khatni lalou nuh makmei tabui nai bo?
  3. Gulou makmei guay ta Ravgwangc rui dandi ti puni twmei tei nuhni makna maansei ganvsaekc rui sabam e kalam thu Ravgwangc thu nzianthaymei dec. Tiky Ngguay gulou makmei guay khang dandi ti puni de twna lwmmei akhat swna akumhna mituang latthanv khou mwndau ne?