ZIRLAI 6

April 30–May 6, 2022

Abrahama bulpuite

SABBATH CHAWHNÛ

April 30

Chângvawn: “Rinnain Abrahama chu kohva a awm lai khân, a rochun tûr hmuna lût tûrin kal chhuah thû a pawm ta a; a kalna tûr lam pawh hre lo vin a kal chhuak ta a,” Hebrai 11:8, NKJV).

 Chhiar Tûr: Genesis 12; 13; 14; Isaia 48:20; 36:6, 9; Jeremia 2:18; Hebrai 7:1–10.

 Tûnah chuan Genesis bu laimu ber kan lo zir thleng dâwn ta. Chu chu Genesis 12–22 hi niin, hêng bung sâwmahte hian Abrahama chanchin—a ṭum khatna atân Pathian, lekh lehkha, “Kal rawh” (Genesis 12:1) tia a rawn hrilh a, a tûn hma lam nun a kalsan tâk vek aṭanga a vawi hnihna atân, lekh lehkha, “Kal rawh” (Genesis 22:2) ti bawka a rawn hrilh leh a, a hma lam hun (chu chu a fapaah a rawn awm ang) a kalsan tâk vek dân kan hmû a. A awmzia chu, Abrahama hi awm hmun nghet nei lo vin a pêm kual reng tihna a ni a; chuvâng chuan “mikhual” ti pawha koh a ni ṭhîn rêng bawk (Genesis 17:8).

Hetia a zin kual vêlna lamah hian eng mah pâi a nei lo va—a hloh tawh a nun hlui tel lo vin leh, a la hmuh loh a hma lam hun pawh hre chuang lo vin, a âr kawh chhuah tawp mai a ni ber. Rinna kawng a zawhnaa amah chhertu ber kohna ṭum hnih a dawn inkârah khân Pathian âw, “Hlauh suh” (Genesis 15:1) tih chu a hria a. Hêng thumal pahnih lekte hian Abrahama khualzin kawng zawh dân hlâwm thumte chu rinna avâng chauha zawh tluan theih a nihzia a tilang chiang hlê.

Abrahama khân entawn tlâk takin a rinna a nun chhuahpui ṭhîn a (Genesis 15:6); chuvângin, Thuthlung Hlui lehkhabute chuan rinna ngah mî tiin an lo sawi ṭhîn rêng a ni (Neh. 9:7, 8). Thuthlung Thar lamah pawh Abrahama kha Thuthlung Hlui lehkhabuten an chanchin an sawi lan zînga mi langsâr ber a ni bawk a. Tûn kâr aṭang hian eng vânga sawi lang fo nge an nih kan zir dâwn a ni.

SUNDAY

May 1

Abrama A Chhuak

Genesis 12:1–9 chhiar la. Engati nge Abrama hi a ram leh a chhûngte chhuansan tûrin Pathianin a hrilh? Eng tin nge chu kohna chu Abrama hian a lo chhân?

Pathian Lehkhabu-ah hian Pathianin mihringte a rawn biak kan hriat hnuhnung ber chu Nova kha a ni a. Khami ṭum khân tuilêt a kâm hnu-ah tîsâ zawng zawng chu thu a thlunpui tûr thu sawi nawn lehin (Genesis 9:15–17), khawvêl pum huap tuilêt chu a thlen tawh ngâi loh tûr thû a hrilh bawk a nih kha. Tûnah hian Abrama hnênah thu rawn sawi  lehin Nova hnêna thu a lo tiam tawh kha ani hnênah pawh hian a tiam ve leh a: Abrama kal tlangin leia hnam zawng zawng hi malsâwm an ni dâwn a ni.

Hê hrilh lâwkna hi Abraman a ram leh a lam hnâite zawng zawng bâkah, ama nun dân ṭhenkhat ngêi pawh a chhuahsan aṭang khân a lo thleng famkim ṭan nghâl a. A chhuah hi thil ṭûl tak a nihzia chu vawi sarih ngawt “kal rawh” tih ṭawngkam a hmang hian a tilang. Abrama hian a chênna ram, “Kaldai-ho khua Ur” (chu chu Babulon ti pawha sawi a ni bawk, Genesis 11:31, NKJV; Isaia 13:19) a chhuahsan phawt a. Hetianga “Babulon chhuahsan” tûra kohna thû hi Bible-a zâwlneite hian an lo tlângâupui fo tawh ṭhîn rêng a ni (Isaia 48:20; Thupuan 18:4).

Abrama hian a chhûng leh khatte pawh a chhuahsan a ṭûl a. A in leh lo mai bâkah, a nû leh pâte aṭanga a neih thil hlûte leh a thiam leh finna zawng zawng pawh a kalsan vek bawk tûr a ni.

Pathian kohna hian thil dang pawh phût a la nei cheu mai. Hebrai ṭawngkâuchheh, “kal rawh” tia an lehlin lekh lehkha hi a ngialngana lehlin dâwn chuan, “nangmahin kal rawh” tih emaw, “nangmâ tân kal rawh” tih emawa dah tûr a ni ang. Babulon khua aṭanga chhuak tûra Abrama koh a nih hian, a in leh lo, a chhûng leh khatte âia a chhuahsan ṭûl zâwk thil dang a awm a. Hebrai ṭawngkâuchheh a hman hi chuan amah Abrama hi a tizâwn ber a ni tlat. Abrama hian amah a inchhuahsan ang a, Babulon khua nêna inzawmna nei a tûn hma nun zawng zawng chu a thlauhthla vek ang. Hetianga a eng kim a thlauhthlâk vek hnû-ah chauh hian Pathian chuan “ram” a hmuhtîr thei dâwn a ni.

Hê ṭawngkam vêk hi a fapa Isaka hlân tûra a hrilh hunah pawh a rawn hmang leh dâwn a (Genesis 22:2). Mahse, hemi ṭum hi chuan Isaka a hlanna tûr hmun leh Jerusalem tempul sak a nihna tûr hmun (2 Chron. 3:1) Moria tlânga kal tûrin a hrilh vê thung ang. Pathianin pêk a tiam hi hê leia awm ram chauh ni lo vin, khawvêl chhandamna a ni zâwk mah a ni. Chutiang a nihzia chu hnam zawng zawng tân malsâwmna a la nih tûr thû a hrilh ṭum khân nemngheh nawn leh ngat a ni (Genesis 12:2, 3). He lâi thû-ah hian vawi ngâ ngawt mai Hebrai ṭawnga “malsâwm” tih an sawina thumal, barakh a lang a. A awmzia chu, Abrama “chî” kal tlang hian mi zawng zawng malsâwmna chu a lo thleng dâwn tihna a ni (Genesis 22:18; 26:4; 28:14). Heti lâia “chî” a tih hi Isua Krista niin, Isua Kristâ thihna azârah khawvêla hnam tinrêng hian chhandamna malsâwmna chu an la chang ang (Tirhkohte 3:25).

Pathian hian eng thilte nge kalsan tûrin a hrilh vê ang che? A awmzia chu, Pathian kohna chhâng tûr hian i nuna eng lâite nge i thlauhthlâk ṭûl awm?

THAWHṬANNÎ

May 2

Aigupta Rama Thlêmna

Genesis 12:10–20 chhiar la. Engati nge Abrama khân Aigupta rama kal tûrin Ram Tiam a chhuahsan? Aigupta lal Faraoa leh Abrahama nungchang hi eng nge a danglamna awm?

Thil mak angreng tak chu, Ram Tiam thleng hlim deuh hlawt Abraman ṭâm tlâna Aigupta ram lama pêm thlâk a rilrûk mauh mai hi a ni (Genesis 12:1). Tûn hmâ pawhin Kanaan rama chêngte hian ṭâm a lo tlâk châng chuan Aigupta ramah pûr an zuk chaw ṭhîn tih hmâsâng Aigupta mîte thuziak hrang hrangah hmuh tûr a awm a. An thuziak pakhat, Lalram Laihâwl (b. c. 2060–1700) hun vêla phuah, Merikare Zirtîrna an tihah chuan Kanaan ram aṭanga chhukte hi “Asia ram mi reitheiho” (aamu), “tlâktlâi lo . . . tui in tûr kham khawp pawh nei zo lo . . . chênna hmun nghet pawh nei lo, ei tûr zawnga kal kual kal kual ṭhîn” tia sawi an ni.—Miriam Lichtheim, Ancient Egyptian Literature, Volume I: The Old and Middle Kingdoms (Berkeley, CA: University of California Press, 1973), pp. 103, 104.

Aigupta ram thlêmna hi hmâsâng Israel mîte tân khân harsatna buaipui tham tak a tling ṭhîn a (Nam. 14:3, Jeremia 2:18). Chuvâng tak chuan, Aigupta tih pawh hi Pathianah âia mihringa rinna nghat zâwk tih entîrna atân hman a lo ni ta rêng bawk a ni (2 Lalte 18:21; Isaia 36:6, 9). Nî tin hnianghnâr taka tui an neih theihna Aigupta ramah hi chuan ram tiam chauha awm thei tûr nia an lo ngaih ṭhinte kha hmuh mai theih a nih avângin, rinna pawh an mamawh vak lo. Ṭâm tlâkna ram Kanaan nêna a han khâikhin ang a, Pathianin a hnênah lo sawi tawh eng ang mah se, Aigupta ram chu inbenbelna atâna thlanawm tak a ni lo thei dâwn lo va ni.

Tûna Kanaan ram chhuahsan ta Abrama leh Ur khawpui lo chhuahsan tawhtu Abrama hi khâikhin la. A hmâ kha chuan, Abrama hi rinna kawnga mi entawn tlâk, Pathian kohna chhânga Ur khawpui chhuahsantu a ni a; tûnah erawh amâ duhthlanna ngeiin Ram Tiam a chhuahsan leh ta thung a ni. A hmâ kha chuan Pathian-ah a innghat tlat a; tûnah eawh politician verther tak, dinna nghet pawh nei lêm lo va thle kual vêl mai mai, amâ hlâwkna tûr chauh ûm mi angin a che ta thung a ni. “Aigupta-a a châm chhûng chuan Abrahama chu mihring chak lohna leh famkim lohna aṭangin a fihlîm bîk lo tih lanna a awm a. Sari, a nupui tih a zêp aṭang khân Pathian vênna a rin zawh lohna leh, rinna lian tak leh huaisenna a nuna lang fo ṭhîn kha, a tlachham vê a ni tih a lang.”—Ellen G. White, Thlahtubulte leh Zâwlneite, p. 113.

Heti lâia kan hmuh chu, Pathian mi lian meuh pawhin thil sual a ti palh vê thei tho va; mahse, Pathianin a kalsan chuang lo thung tih hi a ni. Thuthlung Thar lehkhabuten khawngaihna avânga chhandam kan nih dân sawi fiah nâna Abrahama chanchin an sawi hian, Pathian khawngaihna avâng chauhva chhandam kan nihzia chiang takin kan lo hre thiam ṭhîn a. Khawngaihna avâng ni ta lo se, keimahni ang bawk hian Abrahama pawh khân beisei theih pakhat mah a nei lo vang.

Hê thawnthû hian Kristian ṭha takte tân meuh pawh kawng dik aṭanga pên palh a awlsamzia engtin nge min hrilh? Eng vângin nge thu âwih loh hi duhthlanna ṭhâ a ni ngâi loh le?

THAWHLEHNÎ

May 3

Abrama leh Lota

Genesis 13:1–18 chhiar la. Engtin nge hê thawnthu hian nunchang pawimawhzia min hrilh?

Abrama chu tûn hmâa lo chên ṭhinna Kanaan ramah a kîr leh a, Aigupta rama a zuk pêm thla vê ngawt mai kha a inchhîr leh hnuhnawh hlê-in a rinawm. Pathian nêna an inlaichînna chu, Ram Tiam pana a zin chhuah hmasak ṭuma a tâwpna hmunah (Genesis 12:3–6) khân ṭan ṭhat leh niin, Bethel-ah ngei mai chuan awmhmun a khuar leh ta a (Genesis 13:3). A thil tihsualte simin “amah,” rinnaa chak tak Abrama kha lo ni leh ta a ni.

Pathian nêna an lo inzawm thar leh tâkna chu mi dangte nêna an inlaichîn tawnnaah lo lang chhuak vê nghâlin, a ûnaupa fapa Lota nêna ram an insem dânah pawh, chiang takin hmuh theih a ni a. Amah Abrama zâwk khân inrem dân kawng zawngin Lota chu a duh a thlan hmasaktîr a nih kha (Genesis 13:9, 10). Hê a thiltih hian tûn hmâa mi Abrama, mi thilphal leh ngilnei tak ṭhîn kha a lo ni leh ta tih a tilang. 

Lota hian a ṭhenawm la ni tûrte suahsualzia (Genesis 13:13) ngaihtuah miah lo va a tâna awlsam ber tûr leh ṭha ber tûr nia a ngaih, tui awm ṭhatna phâizâwl (Genesis 13:10, 11) a thlang ngawt hian a duhâmzia leh a nungchang dik tâwk lohzia a pho lang a. “A tân a thlang” tih ṭawngkam hian tui lêt hmâa chêng mihring, “an duh zâwng nupuia nei mai ṭhînte” (Genesis 6:2) min hriat chhuahtîr leh a ni.

Abrama erawh hi chu rinnain a kal vê thung a. Ram pawh a thlang vê lo; a hnêna Pathianin a pêk chu a lo pawm tawp mai a ni. Lota ang lo takin Abrama hi chuan Pathianin thû a pêk ang zêl chauhin ram a en a (Genesis 13:14). Lota nêna an inṭhen hnû-ah chauh Pathianin a rawn be leh a (Genesis 13:14). Dik tak phei chuan, hei hi Ur khawpuia a awm lâia kohna a dawn hnû-a Pathianin a rawn biak leh hmasakna ber a ni bawk. “Dâk chhuak la, i awmna aṭang khân hmâr lam te, chhim lam te, chhak lam te, thlang lam te en rawh; i ram hmuh zawng zawng hi kumkhua atân nang leh i thlahte ka pe dâwn che u a ni” (Genesis 13:14, 15). Chutichuan, chu ram chu va “fang” kual tûrin Pathianin a sâwm ta a, “Tho la, ram hi a dung leh a vâng fang chhuak rawh; ka pe dâwn che a ni” (Genesis 13:17).

Mahse, Lalpa chuan a hnênah a thlâwnin a pê a ni tih hria se a duh thung. Thilthlâwpêk, khawngaihna avânga a pêk niin, chu chu Abrama hian thuâwihnaa mi hruai lûttu rinna chuan lâwm taka a lo dawn a ngâi a. Pathian hnathawh chauhin a hnêna thû a lo tiam tawhte hi a tak ram a rawn chantîr dâwn a ni (Genesis 13:14–17 en la).

Engtin nge kan laka ngilnei lêm lo leh thilphal lote chungah pawh khawngaihna leh thilphalna lantîr dân kan zir theih ang?

NILÂINÎ

May 4

Babel Ṭangrualho

Genesis 14:1–17 chhiar la. Hê indona, Pathianin Ram Tiam a pêk hnû deuh lawka thleng hi eng nge ni a pawimawhna awm? Hê thawnthu hian Abrama chungchâng eng nge min hrilh le?

Hei hi Bible-a indo chanchin kan hmuh hmasak ber niin (Genesis 14:2) Mesopotamia ram leh Persia ram vêla awm lal palîte chuan ṭangrualin Kanaan ram vêla awm lal panga, Sodom khaw lal leh Gomorra lalte pawh telin an rûn a (Genesis 14:8). Indona lian tham tak a ni âwm e (Genesis 14: 9). Hetianga an rawn rûn chhan chu Kanaan rama chêngte hi anmahni awptu Babulon ram lalte laka an hel vâng a ni ber a (Genesis 14:4, 5). Hê thawnthu hian ram bial ṭhenkhata lal tlêm azâwngte indona chungchâng a sawi chu ni tho mah se, he “khawvêl pum huap” indona hi Pathianin Abrama nêna Ram Tiam a hlan hnû deuh lawka thleng a nih avângin thlarau lamah pawimawh lian tak a nei.

Hê indonaah hian Kanaan ram aṭangin mi tam tak an rawn tel vê a, chu chuan an inchuh ber chu Kanaan rama thuneitu a ni tih a tilang. Hetah hian thil mak angreng tak a awm a, ṭhahnemngâi ber ni âwm tak, a ram neitu ber ni bawk Abrama chu hê indonaah hian zuk inrawlh vê rih hauh lo va.

A inrawlh vê loh chhan chu Ram Tiam hi sipai chakna hmanga a neih a nih loh vâng a ni thei a; politics lama ruahmanna finthlâk tak a siam av^nga neih a nih loh vâng pawh a ni thei bawk. Pathianin a thlâwna a pêk a ni a. Indonaa Abrama a inhnamhnawih chhan awm chhun chu a vahpa Lota kha niin, Sodom khuaa a awm lâiin a sumte nên an man daih a nih kha (Genesis 14:12, 13).

“Abrahama Mamre sasaw thing hnuaia thlamuâng taka lo awm chuan râltlân pakhat hnên aṭangin indona leh a nau chunga thil ṭha lo tak thleng chanchin chu a lo dawng a.  Lotan lâwm nachâng a hriat lohna kha a hre reng duh hauh lo.  A lainat êm êm a, chhan chhuah a tum tâ a.  Pathian berâwn hmasa phawtin, indo chu a puahchah ta a.”—Ellen G. White, Thlahtubulte leh Zâwlneite, p. 117.

Nimahsela, Abrama hian ṭangrual sipaite kha an zavâiin a va hmachhawn kher chuang lo. Lota an khungna in chauh chu zânah va beiin, Lota chu a va chhanchhuak ta a. Chutiang chuan, he Pathian mi rinawm hian a huaisenzia leh pachanzia a lantîr a. Hê a thiltih avângin a ngaihsân rawn a hlawh phah hlê ngêi ang tih a rin theih a, eng ang mi nge a ni tih lo hriain a rawng a bâwl Pathian chanchin an hriat belh phah ngei bawkin a rinawm.

Kan thiltihte hian mi dangte nunah eng ang hûhâng nge a neih? Kan thiltihte hmang hian mi dangte hnênah engtin nge kan rinna chungchâng kan lantîr ṭhin?

NINGÂNÎ

May 5

Melkisedeka Hnênah Sâwma Pakhat A Pê

Genesis 14:18–24 leh Hebrai 7:1–10 chhiar la. Melkisedeka hi tu nge ni? Hê puithiam, khawi aṭanga lo chhuak nge tih pawh hriat chiah loh hnênah hian eng vângin nge Abraman a sâwma pakhat a pêk?

Melkisedeka a rawn lang vê hlawl mai hi mak kan lo ti a ni thei e; mahse, a mak vek lohna a awm vê tho mai. Kanaan khaw lalten Abrama hnêna lâwmthu an sawi hnû khân amah Abrama hian he puithiam hnênah hian lâwmthu sawi ve lehin, a lâwmzia entîr nân sâwma pakhat a pe a.

Melkisedeka hi Salem khaw lal a ni a. Salem tih awmzia chu “remna” tih niin, indona a zawh hnû-a an khaw lalin Abrama mal a sâwm hi thil inhmeh tak pawh a ni âwm e.

Melkisedeka hminga, tsedek tih lâi hi a awmzia chu “dikna” tihna niin, Sodom lal, Bera (a awmzia chu “ṭha lo-ah” tihna a ni) leh Gomorra lal, Birsa (a awmzia chu “sualah” tihna a ni) te hming nên chuan a inang lo hlê mai (Genesis 14:2). Hêng hmingte hi a mîziain azir êm vânga puttîr hnuhnawh leh pawh an ni maithei e.

Melkisedeka hi Kanaan khaw dang lalten buaina leh thil ṭha lo tak tak an thlentîrte tihtâwp a nih hnû-ah a rawn lang vê chauh a. Genesis 14:18–24 hi Bible-a “puithiam” (Genesis 14:18) tih thumal kan hmuhna hmasa ber a ni bawk. Abraman amâ Pathian (Genesis 14:22) nia a sawi “Pathian Chungnungbera” (Genesis 14:18) leh Melkisedeka hi sawi zawm a ni a, hei hian a rawng a bâwl Pathian puithiamah a pawm tih chiang takin a tilang a. Amaherawhchu, Melkisedeka hi ‘Krista’ a ni lo tih hria ila. Hetih hun lâia mîte zînga Pathian âiâwhtu a ni (Ellen G. White Comments, The SDA Bible Commentary, vol. 1, pp.1092, 1093 chhiar ang che).

Melkisedeka hian puithiam a nih ang ngeiin puithiamte tih ṭhin ang chu a ti a. Abrama hnênah hian “chhang leh uain” a rawn hlân a. Heti lâia “uain” a tih hi grêp rah thar sâwr tui niin (Deut. 7:13; 2 Chron. 31:5), chutiang chu Israel mîten sâwma pakhat an pêk ṭhin zîngah pawh a tel ve a ni (Deut. 14:23). Chhang leh uain a hlan mai bâkah, mal pawh a sâwm bawk a ni (Genesis 14:19).

Abrama pawhin a hnênah hian a râllâk sum tinrêng aṭangin sâwma pakhat a pe vê a (Genesis 14:20, chu chu Siamtu Pathian, “lei leh vân neitu” chunga a lâwmzia a târ lanna a ni (Genesis 14:19). Hê a sâwma pakhat pêk hian thil siam chanchin inziahna thuhmahruaia a ṭawngkam hman (Genesis 1:1) kha min hriat chhuahtîr a, khatah khân “lei leh vânte” tih chuan “pum pui” tih emaw, “zawng zawng” tih emaw a kâwk a nih kha. Chutiang chu a nih avângin sâwma pakhat hi eng kim neitu Siamtu Pathian hnêna kan lâwmzia tihlanna a ni tih kan hre tûr a ni (Heb. 7:2–6; Genesis 28:22). Chibai bûktu chuan sâwma pakhat hi Pathian hnêna thilpêk a pêk angah ngâi lo vin, Pathian hnên aṭanga thilpêk a dawn ni zâwkah a ngâi tlat ṭhîn a, a chhan pawh bul kan ṭanna zawng zawng hi Pathianin a thlâwna min pêk vek a nih vâng a ni.

Engati nge sâwma pakhat pêk kîr hi rinna tilangtu pawimawh tak a nih a, chutih rual chuan rinna chher liantu ropui tak pawh a nih bawk?

ZIRTÂWPNÎ

May 6

Zir Belhna: Chhiar tûr: Ellen G. White-i lehkhabu, Thlahtubule leh Zâwlneite-a “Abrahama Kanaan-ah,” (pp. 114–119).

“Kristâ kohhran chu mi dangte tâna malsâwmna a ni tûr a ni a, a member-te chuan mi dangte tâna malsâwm niin malsâwmna an chang ang. Khawvêl zawng zawng hmâa Pathianin a mîte a thlan chhan chu a fâte tâna a pawm theih nân chauh ni lo vin, anmahni kal tlang hian khawvêl hnênah ênna pêk pawh a tum bawk. Lalpan Abrahama a thlan khân a ṭhian bîk ni tûra a thlan mai bâkah, hnam hrang hrangte hnêna duhsakna hlu tak leh danglam bîkte a vûrna hmanrua atân pawh hman nghâl a tum a. A chhêh vêla chêng sual thimin a khuhte chhun êngtu tûr a ni.

“Pathianin êng leh thutak nêna a fâte mal a sâwm rêng rêng hian chatuan nunna an lo neih dâwn bâkah, ‘Lei chî in ni e’ tih ang khân an vêla awmte pawhin thlarau lama ênna an lo chang vê bawk tûr a ni a. . . . Pathianin chî-a a fâte a siam hian anmahni a vawng ṭha ni mai lo vin, mi dangte vawn ṭhatna hmanrua atân pawh a hmang nghâl bawk ṭhîn. . . .

“Pathian ina lung nungte angin i êng em? . . . Kan sâkhaw vawn hian kan nun dânah leh kan chêtzia-ahte nghawng ṭha a nei lo a nih chuan sâkhaw dik tak kan vuan lo tihna a ni ang. Kan thil tih kawng tinrêngah Pathian ṭihna nun kan lantîr ṭhîn tûr a ni. Kristâ khawngaihna chuan kan thinlung hi a siam thar kan phal tûr a ni. Keimahni hi chu kan indah tê tial tial ang a, Krista erawh kan dah langsâr telh telh thung ang.”— Ellen G. White, Reflecting Christ, p. 205.

Sawi Ho Tûr:

  1. Pathianin Abrahama mal a sâwmna thû hi ngaihtuah la, “Mal ka sâwm ang che a. . . nang malsâwmna ni ang che” (Genesis 12:2, NKJV). Malsâwmna nih hi eng nge awmzia? Abraman a rawng a bâwl Pathian rawngbâwl vêtu keini hi engtin nge mi dangte tân malsâwmna kan lo nih theih ang?
  2. Abraman thu dik chanvê sawi a, a nupui Sari chu a farnu nia a sawi kha eng nge a dikna chin awm tho mah se, eng nge a sualna awm? Dâwt muhlûm sawi emaw, thu dik chanvê emaw sawiah hian khawi nge ṭha lo zâwk?
  3. Sodom lalin Abrama râllâk sum pêk a tuma Abraman a lo chhân dân inziahna Genesis 14:21–23 kha chhiar leh la. Engati nge hetiang hian a lo chhân a, hê thawnthû aṭang hian eng zirlâi pawimawh tak nge zir chhuah theih kan neih? Lalin pêk a tum kha lo la ta se, Abrama hian a ti dik dâwn lo tihna em ni?