Leksyon 1

Marso 26-Abril 1

Ang Paglalang

Sabado sa Hapon

Marso 26

Basaha sa Pagtuon sa Semana: Sal. 100:1-3, Gen. 1—2, Exodo 20:8-11, Exodo 40:33, Mat. 25:14-30, Mal. 19:7-9.

Tekstong Sag-ulohon: Sa sinugdan gibuhat sa Dios ang mga langit ug ang yuta (Gen. 1:1).

 

Ang libro sa Genesis ug, busa, ang tibuok Biblia nagsugod sa mga buhat sa Dios sa Paglalang. Mahinungdanon kaayo kini nga kamatuoran tungod kay nagkahulogan nga ang atong paglalang nagtimaan sa sinugdanan sa kasaysayan sa tawo ug sa Biblia. Kini nga kamatuoran nagpasabut usab nga ang sugilanon sa Genesis sa Paglalang managsama ang katinuoran sa ubang mga hitabo sa kasaysayan sa tawo ug sa Biblia.

Ang duha ka mga capitulo bahin sa Paglalang sa Genesis 1-2 nagasoy sa mga leksyon bahin sa Dios ug sa tawo. Sa atong pagtuon niining semanaha, molabi ka maayo ang atong pagsabut sa halalum nga kahulogan sa Igpapahulay sa ikapitong adlaw. Atong mapamalandong ang buhat sa Dios sa paglalang sa mga tawo sumala sa Iyang kaugalingong dagway, ug gikan usab sa abug sa yuta. Maintriga usab ang atong panghunahuna bahin sa kahoy sa pag-ila sa dautan ug sa maayo ug bahin sa kadugtongan niini sa kahoy sa kinabuhi.

Ang labing importanteng leksyon sa mga sugilanon sa Biblia bahin sa mga sinugdanan mao ang leksyon sa grasya. Ang atong pagkabuhi hingpit nga usa ka buhat sa grasya. Gibuhat sa Dios ang mga langit ug yuta samtang wala pay mga tawo. Maingon sa paglalang kanato, ang pagtubos kanato, usa usab ka buhat sa grasya, usa ka gasa gikan sa Dios. Ug daw unsa ka ugdang kining duha ka mga concepto, ang paglalang ug pagtubos, giasoy diha sa sugo bahin sa Igpapahulay.

Domingo

Marso 27

Ang Dios Sa Paglalang

Basaha ang Salmo 100:1-3 Unsa ang tawhanong tubag ngadto sa Dios sa Paglalang ug ngano man?

Sa Genesis l, ang unang mensahe bahin sa Paglalang mao ang Dios. Ato nang nadunggan diha sa hubad: Sa sinugdan ang Dios (Gen 1:1) Sa unang tudling (Gen. 1: 1), ang pulong Dios gibutang sa tungatunga sa bersiculo ug gipasantup sa kinakusgan nga pagpasabut sa liturgical traditional chanting aron pagpasantup sa pagka-importante sa Dios, ang mag-uugmad sa Paglalang.

Ang libro sa Genesis nagsugoct gani, sa duha ka laing mga pagpaila sa Dios. Ang unang asoy sa Paglalang (Gen. 1:1-2:4) nagpaila sa Dios ingon nga walay kinutoban nga kahalayo gikan sa mga tawo, ang labing hataas nga Dios, Elohim, ang ngalan nga nagsulti bahin sa pagka-labing hataas sa Dios. Ang ngalang Elohim nagkahulogan nga naga-una ug kusog, ug ang paggamit sa plural form sa pulong Elohim nagpasabut sa ideya sa pagkalabing halangdon ug labing hataas sa tanan.

Ang ikaduhang asoy sa Paglalang (Gen. 2:4-25) nagpaila sa Dios ingon nga hadol ug personal, ang Dios nga sinugdanan sa tanan YHWH, kinsang ngalan gituohan sa daghan sa pagkasu-od ug kadugtongan. Ang teksto sa Paglalang sa kinatibuk-an, diay, maoy usa ka tin-aw nga hangyo sa pagsimba ngadto sa Dios; nahauna, sa pagka-amgo sa pagkawalay-kinutoban nga pagkadaku ug gahum sa Dios, ug sa sama nga panahon sa pag-ila sa atong pagsalig Kaniya tungod kay Siya ang nagbuhat kanato dili kita sa atong mga kaugalingon (Sal. 100:3). Mao nganong daghan sa mga salmos sagad nadugtong sa pagsimba ug paglalang (Sal. 95:1-6; Sal 139:13, 14 [tandia sa Pin. 14:7]).

Kining duha ka pilo nga pagtan-aw sa usa ka Dios nga labing halangdonug gamhanan, ug kinsa makahimo usab sa su-od, mahigugmaon, ug diha sa usa ka relasyon kanato, adunay usa ka importante nga punto kon unsaon nato pagduol ang Dios diha sa pagsimba. Ang balaanong pagtahud magkuyog sa kalipay ug sa kasigurohan sa pagkahaduol sa Dios, pasaylo, ug gugma (tan-awa sa Sal. 2:11), Bisan ang pasunod nga duha ka mga pagpaila bahin sa Dios makahuloganon: ang kasinatian sa pagkahaduol sa Dios ug sa pagkasu-od sa Iyang presencia magasunod sa kasinatian sa distancia sa Dios. Kon lamang atong maamgohan nga daku ang Dios atong mapasalamatan ang Iyang grasya ug malingaw, diha sa pagkurog, ang Iyang kahibulongan ug mahigugmaong presencia sa atong mga kinabuhi.

Hunahunaa ang halapad nga gahum sa Dios, kinsa nagsapnay sa uniberso, apan mahimong haduol kaayo sa matag-usa kanato. Nganong kahibulongan kaayo kini nga kamatuoran?

Lunes

Marso 28

Ang Paglalang

Basaha ang Genesis 1:4, 10, 12, 18, 21, 25, 31, ug Genesis 2:1-3. Ug kahulogan sa gisubli-subli nga ug kini maayo sa unang asoy nsaysa paglalang? Unsay gipasabut nga leksyon diha sa pagtapus sa Paglalang„ (Gen. 2:1-3).

Sa matag-usa ka lakang sa asoy bahin sa Paglalang, gisuta sa Dios ang Iyang buhat ingon nga tov maayo. Sa kinatibuk-an gisabut kini nga ang adjective nagkahulogan nga ang buhat sa Dios sa paglalang malampuson ug ang pagpaniid sa Dios nga  kadto maayo nagpasabut nga nagsilbi.Ang kahayag nagadan-ag (Gen. 1:4). Ang mga tanum-bungahoy (Gen. 1:12) ug uban pa.

Apan kini nga pulong nagpahinungod ngadto sa labaw pa kay sa pagkasangkap sa usa ka kagamitan. Ang Hebreo nga pulong gigamit usab sa Biblia sa pagpaila sa ka-anindot nga pagdayeg sa usa ka butang nga matahum (Gen. 24:16). Gigamit usab kini sa pagtandi ngadto sa dautan (Gen. 2:9), nga adunay kadugtongan (Gen. 2:17).

Ang phrase ug kadto maayo nagkahulogan nga ang paglalang maanindot kaayong pagkabuhat, matahum ug hingpit, nga walay dautan niini. Ang kalibutan kaniadto dili pa sama sa atong kalibutan, nga nadaut tungod sa sala ug kamatayon, usa ka ideya nga gipamatud-an diha sa asoy sa ikaduhang Paglalang (tan-awa sa Gen. 2:5).

Kini nga paghulagway sa Paglalang daku nga pagkasukwahi sa mga teoriya sa ebulosyon, nga namugos sa pagmatuod nga ang kalibutan nahulma mismo sa anam-anam pinaagi sa usa ka pasunod nga aksidente o sulagma nga panghitabo, gikan sa ubos nga kahimtang ngadto sa usa nga labing hataas. Sa sukwahi, ang magsusulat sa Biblia nagpamatuod nga ang Dios nagtuyo ug sa kalit lang nalalang ang kalibutan (Gen. 1:1).

Walay sulagma nga nahitabo bahin sa bisan unsa niini. Ang kalibutan wala motungha sa kinaugalingon niini kondili pinaagi lamang sa resulta sa kabubut-on ug sa pulong sa Dios (Gen. 1:3). Ang verb bara gilalang, gihubad diha sa Genesis 1 ingon nga sinugdanan sa paglalang sa Dios ang mga langit ug yuta, mitungha pinaagi lamang sa Dios ingon nga maoy  subject niini, ug nagpasabut sa pagkakalit: misulti angDios ug kini natuman.

Ang teksto sa Paglalang nagpahibalo kanato nga ang tanang butang nabuhat ug dayon (Gen. 1:31), ug sumala sa Magbubuhat, gihukma sa tanan nga hnaayo kaayo (Gen. 1:31). Ang Genesis 1:1 nagsulti sa hitabo mismo, sa paglalang sa langit ug sa yuta; ug ang Genesis 2:1 nagpamatuod nga ang hitabo nahuman. Ug ang tanan natapus, apil sa Igpapahulay sa pito ka adlaw.

Ngano ang ideya bahin sa binilyon ka mga tuig sa ebulosyon hingpit nga walay-pagtuo sa sugilanon sa Paglalang diha sa Genesis? Nganong dili magkahaum ang duha ka mga panghunahuna sa tanang paagi?

Martes

Marso 29

Ang Igpapahulay

Basaha ang Genesis 1:4, 10, 12, 18, 21, 25, 31, ug Genesis 2:1-3. Ug kahulogan sa gisubli-subli nga ug kini maayo sa unang asoy nsaysa paglalang? Unsay gipasabut nga leksyon diha sa pagtapus sa Paglalang„ (Gen. 2:1-3).

Sa matag-usa ka lakang sa asoy bahin sa Paglalang, gisuta sa Dios ang Iyang buhat ingon nga tov maayo. Sa kinatibuk-an gisabut kini nga ang adjective nagkahulogan nga ang buhat sa Dios sa paglalang malampuson ug ang pagpaniid sa Dios nga  kadto maayo nagpasabut nga nagsilbi.Ang kahayag nagadan-ag (Gen. 1:4). Ang mga tanum-bungahoy (Gen. 1:12) ug uban pa.

Apan kini nga pulong nagpahinungod ngadto sa labaw pa kay sa pagkasangkap sa usa ka kagamitan. Ang Hebreo nga pulong gigamit usab sa Biblia sa pagpaila sa ka-anindot nga pagdayeg sa usa ka butang nga matahum (Gen. 24:16). Gigamit usab kini sa pagtandi ngadto sa dautan (Gen. 2:9), nga adunay kadugtongan (Gen. 2:17).

Ang phrase ug kadto maayo nagkahulogan nga ang paglalang maanindot kaayong pagkabuhat, matahum ug hingpit, nga walay dautan niini. Ang kalibutan kaniadto dili pa sama sa atong kalibutan, nga nadaut tungod sa sala ug kamatayon, usa ka ideya nga gipamatud-an diha sa asoy sa ikaduhang Paglalang (tan-awa sa Gen. 2:5).

Kini nga paghulagway sa Paglalang daku nga pagkasukwahi sa mga teoriya sa ebulosyon, nga namugos sa pagmatuod nga ang kalibutan nahulma mismo sa anam-anam pinaagi sa usa ka pasunod nga aksidente o sulagma nga panghitabo, gikan sa ubos nga kahimtang ngadto sa usa nga labing hataas. Sa sukwahi, ang magsusulat sa Biblia nagpamatuod nga ang Dios nagtuyo ug sa kalit lang nalalang ang kalibutan (Gen. 1:1).

Walay sulagma nga nahitabo bahin sa bisan unsa niini. Ang kalibutan wala motungha sa kinaugalingon niini kondili pinaagi lamang sa resulta sa kabubut-on ug sa pulong sa Dios (Gen. 1:3). Ang verb bara gilalang, gihubad diha sa Genesis 1 ingon nga sinugdanan sa paglalang sa Dios ang mga langit ug yuta, mitungha pinaagi lamang sa Dios ingon nga maoy  subject niini, ug nagpasabut sa pagkakalit: misulti angDios ug kini natuman.

Ang teksto sa Paglalang nagpahibalo kanato nga ang tanang butang nabuhat ug dayon (Gen. 1:31), ug sumala sa Magbubuhat, gihukma sa tanan nga hnaayo kaayo (Gen. 1:31). Ang Genesis 1:1 nagsulti sa hitabo mismo, sa paglalang sa langit ug sa yuta; ug ang Genesis 2:1 nagpamatuod nga ang hitabo nahuman. Ug ang tanan natapus, apil sa Igpapahulay sa pito ka adlaw.

Ngano ang ideya bahin sa binilyon ka mga tuig sa ebulosyon hingpit nga walay-pagtuo sa sugilanon sa Paglalang diha sa Genesis? Nganong dili magkahaum ang duha ka mga panghunahuna sa tanang paagi?

Miyerkules

Marso 30

Ang Paglalangsa mga Tawo

Ang paglalang sa mga tawo maoy katapusang buhat sa Dios sa Paglalang, sa labing diyutay sa asoy diha sa Genesis. Ang mga tawo maoy pagtapus sa tibuok Yutan-ong palalang, ang katuyoan nga alang niini maoy yuta gihimo.

Basaha ang Genesis 1:26-29 ug Gen. 2:7. Unsay kadugtongan tali niining duha ka lahi-lahi nga mga hulad o versions bahin sa paglalang sa tawo.

Nga gibuhat sa Dios ang mga tawo diha sa Iyang dagway maoy usa ka maisugon nga mga pahayag sa Biblia. Ang mga tawo lamang maoy gibuhat diha sa dagway sa Dios. Bisan og gibuhat sa Dios ang mga mananap sa yuta ngadto sa matang niini (Gen. 1:25), Gibuhat sa Dios ang tawo sa Iyang kaugalingong dagway (Gen. 1:27). Kini nga formula kanunay gipakutob ngadto sa espirtuhanong kinaiyahan sa mga tawo nga gihubad sa pagpasabut nga ang dagway sa Dios gisabut sa pagtimaan lamang sa administrative function sa pagrepresentar sa Dios, o sa espirituhanong kagamitan sa relasyon uban sa Dios o uban sa usag-usa.

Samtang kini nga walay pagkasinabtanay husto, napakyas sila sa paglakip sa importante nga physical nga katinuoran .niini nga paglalang Kana nga mga sukod, sa pagkatinuod, nalakip diha sa duha ka mga pulong dagway ug pagkasama naghulagway niini nga proceso diha sa Genesis 1:26. Samtang ang Hebreo nga pulong tselem, dagway, nagpasabut ngadto sa lig-on nga hulma sa physical nga lawas, ang pulong demut, pakasama,nagpasabut ngadto sa dili claro nga mga kalidad nga ikatandi ngadto sa balaan nga Persona.

Busa, ang Hebreo nga hunahuna sa dagway sa Dios kinahanglan sabton diha sa kinatibuk-an nga kahulogan sa pagpasabut sa Biblia bahin sa tawhanong kinaiyahan. Ang biblical text nagpamatuod nga ang mga tawo (mga lalaki ug mga babaye) gibuhat diha sa dagway sa Dios sa physical, ug usab sa spiritual. Sumala sa tin-aw nga comentaryo ni Ellen G. White: Sa paggula ni Adan gikan sa kamot sa Magbubuhat, nagdala siya, diha sa iyang physical, mental, ug spiritual nga kinaiyahan, usa ka pagkasama ngadto sa Iyang Magbubuhat. Education, p. 15.

Gani, kining tibuok nga pasabut bahin sa dagway sa Dios, lakip ang physical nga lawas, gisubli sa pagmatuod diha sa ubang asoy sa Paglalang, nga nag-ingon nga ang tawo nahimong usa ka buhi nga binuhat (Gen. 2: 7), sa literal, hisa ka buhi nga kalag (nefesh), ingonnga resulta sa duha ka balaan nga kalihokan: ang Dios naghulma ug giginhawaan sa Dios. Timan-i nga ang ginhawa sagad gipahinungod ngadto sa spiritual nga sukou apan usab su-od nga nahigot ngadto sa biological nga katakus sa pagginhawa, ang bahin sa tawo nga gihulma gikan sa abug sa yuta. Ang gininhawa sa kinabuhi; mao kini ang, ginhawa (spiritual) ug ang kinabuhi (physical).

Sa ulahi buhaton sa Dios ang ikatulo nga kalihokan, niining panahona sa paglalang sa babaye gikan sa lawas sa lalaki (Gen. 2:21, 22), usa ka paagi sa pagpasantup nga siya, ang babaye sama og kahimtang sa lalaki.

Huebes

Marso 31

Ang Bulohaton sa Katawhan

Sa pagbuhat sa Dios sa nahaunang tawo, Iyang gihatagan siya og tulo ka mga gasa: ang Tanannan sa Eden (Gen. 2:8), pagkaon (Gen. 2:16), ug ang babaye (Gen. 2:22).

Basaba ang Genesis 2:15-17. Unsay nahauna nga katungdanan sa tawo ngndto sa paglalang ug ngadto sa Dios? Sa unsang paagi kining duha ka Inga bulohaton nagkadugtong ngadto sa usag-usa?

Ang nahaunang adlaw sa tawo adunay kalabutan sa natural nga environment diin siya gibutang sa Dios: sa pag-atiman ug pagbantay niini: (Gen. 2:15). Ang verb nga avad, pag-atiman, nagpasabut sa pagtrabaho. Dili igo ang pagdawat og usa ka gasa. Atong trabaho-on kini ug himoon nga mabungaon—usa ka leksyon nga subli-on ni Jesus sa Iyang sambingay bahin sa mga talanton (Mat. 25:14-30). Ang verb nga shamar, pagbantay, nagpasabut sa katungdanan sa pagtipig kon unsa ang nadawat.

Ang ikaduhang bulohaton mao ang usa ka sugo usab, dinhi: ilang dawaton ug kalingawan ang madagayaon nga gasa sa Dios, sa matag-usa ka kahoy. Hinoon, ingon nga kabahin niini nga gasa, nagbutang ang Dios og usa pagdili. Dili sila magakaon sa bunga sa usa ka particular nga kahoy. Ang pagkalipay nga walay pagdili maghatud ngadto sa kamatayon. Kini nga principio didto nang daan sa Tanaman sa Eden, sa daghang mga paagi, anaa gihapon kana nga principio karon.

Ang ikatulong adlaw sa tawo adunay kalabutan sa babaye, ang ikatulong gasa sa Dios: ang lalaki mobulag sa iyang amahan ug inahan ug moipon sa iyang asawa. (Gen. 2:24). Kining dili kasarangan nga pahayag maoy usa ka gamhanang pagkasulti nga nagpasantup sa tawhanong katungdanan ngadto sa conjugal nga tugon o tugon alang sa duha ug sa katuyoan sa pagkahimong usa ka unod, nagkahulog nga usa ka tawo (tandia sa Mat. 19:7-9).

Ang katarungan nga dili ang lalaki (ug dili ang babaye) mobiya sa iyang mga ginikanan mahimong adunay kalabutan sa biblical nga pinulongan sa paggamit sa masculine; bisan, tingali, ang sugo nagpahinungod ngadto sa babaye usab. Bisan hain niining duha, ang bugkos sa kaminyoon, bisan og usa kini ka gasa gikan sa Dios, naglakip sa tawhanong katungdanan sa diha nga madawat na ang gasa, usa ka katungdanan nga nahimutang sa duha—sa lalaki ug sa babaye sa pagtuman sa pagpakamatinumanon.

Hunahunaa ang tanan nga nahatag sa Dios kanimo. Unsay imong mga katungdanan kong unsay nahatag kanimo?

Biyernes

Abril 1

Dugang nga Panghunahuna: Basaha kang Ellen g. White, “Science and the Bible, pp. 128, 129, diha sa Education; The Creation “diha sa “The story of Redeemption”.

Tungod kay ang Libro ang kinaiyahan ug sa libro sa pagpadayag nagdala sa nga timaan sa mao ra nga master mind magkasama o magkauyon ang ilang pamahayag. Pinaagi sa lahilahi nga mga paagi, ug sa magkalahi nila pinulongan, nagsaksi sila ngadto sa sama ra ka dagkung mga siya gikan sa iyang research 0 pakisusi nga walay bisan unsa, nga ang gisulat nga pulong naghatagay og kahayag sa usag-usa kanila. Nakahimo sila kanato sa pagkasinati 0 pagkaila sa Dios pinaagi pagtudlo kanato ug usa ka butang bahin sa mga balaod nga pinaagi niini siya nagabuhat.

Ang mga pagpasabut nga sayop sa pagkakuha gikan sa mga kamatuo nga napanid-an diha sa kinaiyahan, hinoon, maghatud ngadto sa nga pagkasumpaki tali sa siencia ug sa pagpadayag; ug diha sa paningkam ngadto sa pagpahiuli sa panagka-uyon, ang mga paghubad sa Kasulatan gisagop nga nakadaut ug nakaguba sa gahum sa pulong sa Dios. Ang geology gihunahuna sa pagkasumpaki sa literal nga paghubad sa Mosaic record bahin sa paglalang. Giangkon nga minilyon ka mga tuig, ang gikinahanglan alang sa pagpatungha sa yuta gikan sa kasamok; ug aron pagpahaum sa Biblia ngadto niining gihunahuna nga gipadayag sa siencia, ang mga adlaw sa paglalang gituohan nga halapad kaayo, walay tukma nga mga panahon, nga nagsakop og nilibo or minilyon nga mga tinuig.

Kana nga conclusion dili gyud madawat. Ang record sa Biblia bug-os nga nahiuyon mismo sa pagtulon-an sa kinaiyahan.—Ellen G. White, Education, pp. 128, 129.

Diskusyonan nga mga pangutana:

  1. Nganong matandog man ang kalidad sa atong pagtoo kon atong tuohan kini nga mga sugilanon bahin sa mga sinugdanan mga tumotumo,mga myths o sugilambong nga gituyo sa pagtudlo kanato sa spiritual nga mga leksyon apan walay katinuoran sa kasaysayan? Unsay mga gisugyot diha sa biblical text nga ang magsusulat sa Biblia nahibalo nga historical sila maingon man sa ubang mga sugilanon diha sa libro sa Genesis? Unsay pamatuod ni Jesus bahin sa historical nga mga kamatuoran niini nga mga sugilanon?
  2. Unsay gitudlo kanato sa sugilanon sa Genesis bahin sa pagkaimportante sa pagkatinugyanan sa yuta? Unsaon nato pagkahimong maayong mga piniyalan sa atong planeta samtang sa sama nga panahon, maglikay sa piligro sa tanan kondili ang pagsimba sa kinaiyahan mismo, nga kasupak sa Magbubuhat, nga tinuod gayud nga makatintal? (Ta-nawa sa Roma 1:25.)
  3. Bisan pa sa mga kadaut nga nagsumikad sa sala latas sa kaliboan ka mga tuig, sa unsang mga paagi ang orihinal nga kahibulongan ug katahum ug pagkahalangdon sa maayo kaayo nga Paglalang nga sa gihapon nagpakita niini kanato, nagsulti kanato sa gamhanang mga paagi sa pagka-maayo ug sa gahum sa Dios?